สรุปจำนวนจัดซื้อจัดจ้างปีบัญชี 2564

1

e-market

640

e-bidding

75

คัดเลือก

2434

เฉพาะเจาะจง

 โครงการล่าสุด
เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา รายการ วันที่ประกาศ
64017191958 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง จ้างตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกและโรยลูกแก้วสะท้อนแสง บริเวณ ซ.จุฬาฯ๑๐ และซ.จุฬาฯ๑๒ (บางส่วน) ส่วนบริหารกิจการเขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2564
63127491090 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง จ้างแก้ไขซ่อมห้องพักอาศัยเลขที่ 2306 อาคารจัตุรัสจามจุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2564
64017280753 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ม.ค. 2564
64017279380 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ม.ค. 2564
64017280753 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2564
64017279380 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2564
M64010012899 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ้างควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์วิจัยเเละนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม บริเวณพื้นที่ BLOCK ๒๘ (โครงการพัฒนาพื้นที่หมอน ๒๘) 15 ม.ค. 2564
63127415333 ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ซื้อเครื่องวิเคราะห์โครงสร้างสารด้วยการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2564
64017230866 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง จ้างพัฒนาระบบปฏิบัติงานด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2564
64017070670 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 20 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2564

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) โทรศัพท์ 0 2218 0045 , 0 2218 0080 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th