สรุปจำนวนจัดซื้อจัดจ้างปีบัญชี 2564

0

e-market

348

e-bidding

45

คัดเลือก

1163

เฉพาะเจาะจง

 โครงการล่าสุด
เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา รายการ วันที่ประกาศ
63047501237 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พร้อมหัวตรวจ ๓D/๔D จำนวน ๑ เครื่อง 3 ส.ค. 2563
63047015513 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อปฏิบัติการงานด้าน IVF สำหรับผู้ปฏิบัติงาน 2 คน จำนวน 1 ตู้ 4 ส.ค. 2563
63047015513 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อปฏิบัติการงานด้าน IVF สำหรับผู้ปฏิบัติงาน 2 คน จำนวน 1 ตู้ 4 ส.ค. 2563
63047015513 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อปฏิบัติการงานด้าน IVF สำหรับผู้ปฏิบัติงาน 2 คน จำนวน 1 ตู้ 4 ส.ค. 2563
63047014552 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อปฏิบัติการงานด้าน IVF สำหรับผู้ปฏิบัติงาน 1 คน จำนวน 1 ตู้ 4 ส.ค. 2563
คตช.44/2564 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเตรียมเอกสารจัดอบรม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ต.ค. 2563
คตช.46/2564 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องมือ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ต.ค. 2563
คตช.45/2564 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ต.ค. 2563
คตช.40/2564 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเตรียมชิ้นเนื้อ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ต.ค. 2563
คตช.43/2564 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเตรียมชิ้นเนื้อ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ต.ค. 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) โทรศัพท์ 0 2218 0045 , 0 2218 0080 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th