หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
1 M64010012899 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์วิจัยเเละนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม บริเวณพื้นที่ BLOCK ๒๘ (โครงการพัฒนาพื้นที่หมอน ๒๘) 15 ม.ค. 2564 -
2 M64010013404 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องจักรกลแบบเซอร์โวพร้อมชุดควบคุมสำหรับเครื่องจักรกลขนาด 1.5 กิโลวัตต์ จำนวน 2 ชุด 15 ม.ค. 2564 -
3 M64010000275 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างที่ปรึกษาผู้ทดสอบและปรับแต่งระบบ (Commissioning Authority) โครงการพัฒนาพื้นที่หมอน 33 เขตพาณิชย์สวงหลวง-สามย่าน 14 ม.ค. 2564 -
4 M64010000275 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงอาคารพื้นที่ชั้น G,1,2,3 และ 4 อาคารสยามกิตติ์ 14 ม.ค. 2564 -
5 M64010009975 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างควบคุมงานปรับปรุงอาคารสยามกิตติ์ 14 ม.ค. 2564 -
6 M64010009975 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการอาคารพาณิชย์บล็อกไอ สยามสแควร์ และโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการ Walking street สยามสแควร์ ซอย ๗ 14 ม.ค. 2564 -
7 M63120023124 ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ควบคุมงานโครงการปรับปรุงพื้นที่ชั้น 6 อาคารจามจุรี 9 ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 13 ม.ค. 2564 -
8 M63120023400 ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงระบบสารสนเทศสำหรับบริหารการจัดสอบและจัดสอบด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 13 ม.ค. 2564 -
9 M63120023899 ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 6 อาคารจามจุรี 9 13 ม.ค. 2564 -
10 M64010003882 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมการเรียนการสอนทางไกล จำนวน ๔๕,๐๐๐ License 13 ม.ค. 2564 -
11 M64010010675 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าโปรแกรมสำเร็จรูป (Matlab) จำนวน 1 License 13 ม.ค. 2564 -
12 M64010010697 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วารสาร จำนวน 8 รายการ 13 ม.ค. 2564 -
13 E๖๔๐๑๐๐๐๙๑๔๔ สถาบันวิจัยพลังงาน คัดเลือก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 12 ม.ค. 2564 -
14 M63120030305 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบริหารจัดการและดูแลระบบการรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2564 11 ม.ค. 2564 -
15 M63120031003 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงงานคลัง ชั้น 2 ตึกอานันทมหิดล จำนวน 1 งาน 11 ม.ค. 2564 -
16 M64010001982 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องวิเคราะห์สารแบบโครมาโตกราฟีของเหลว จำนวน 1 เครื่อง 11 ม.ค. 2564 -
17 M64010002104 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตียงผ่าชันสูตรศพ แบบความสูงคงที่ จำนวน 1 ชุด 11 ม.ค. 2564 -
18 M64010002127 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องวัดสัญญาณคลื่นโทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง 11 ม.ค. 2564 -
19 M64010003876 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-CAS) จำนวน ๑ ระบบ 11 ม.ค. 2564 -
20 M64010004000 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัส จำนวน ๑ เครื่อง 11 ม.ค. 2564 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) โทรศัพท์ 0 2218 0045 , 0 2218 0080 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th