หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
1 M64050007022 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างโครงการอาคารพาณิชย์ บล็อกไอ สยามสแควร์ Phase ๒ 14 พ.ค. 2564 -
2 M64050001103 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำโครงการศึกษา จัดทำระบบฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บเชิงอนุรักษ์และระบบงานเจ้าหน้าที่สำหรับระบบงานจดหมายเหตุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ระยะที่ ๑) จำนวน ๑ งาน 13 พ.ค. 2564 -
3 M64050002992 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ 13 พ.ค. 2564 -
4 M64050005919 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูงพร้อมติดตั้ง 13 พ.ค. 2564 -
5 M64050005955 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ 13 พ.ค. 2564 -
6 M64050000755 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตัดชุดเครื่องแบบให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๓๙๐ ชุด 12 พ.ค. 2564 -
7 M64050005161 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อสิทธิ์การเข้าใช้ฐานข้อมูล SP Global Market Intelligence database subscription for Academic Year 2020 12 พ.ค. 2564 -
8 M64050005177 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อชุดน้ำยาและวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับอ่านวิเคราะห์ลำดับเบสสารพันธุกรรมในจีโนมมนุษย์แบบสายยาว จำนวน 14 รายการ 12 พ.ค. 2564 -
9 M64050005339 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผลิตเอ็มอาร์เอ็นเอวัคซีน ChulaCoV19 ระดับ engineering batch จำนวน 1 งาน 12 พ.ค. 2564 -
10 M64050005431 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างดูแลระบบ High Performance Computer จำนวน 1 งาน 12 พ.ค. 2564 -
11 M64050005826 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อสิทธิ์การเข้าใช้ฐานข้อมูล SP Global Market Intelligence database subscription for Academic Year 2021 12 พ.ค. 2564 -
12 M64050002196 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุง LOBBY ชั้น 1 หอพักและพัฒนาคณาจารย์ จำนวน 1 งาน 11 พ.ค. 2564 -
13 M64050002984 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ 7 พ.ค. 2564 -
14 M64050003281 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผลิตโปรตีนและกำหนดโครงสร้างองค์ประกอบของ RBD/Fab 7 พ.ค. 2564 -
15 M64050003525 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า สำหรับห้องบรรยาย 500 ที่นั่ง อาคาร อปร จำนวน 1 งาน 7 พ.ค. 2564 -
16 M64050003691 ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อรถขนสัตว์ จำนวน 1 คัน 7 พ.ค. 2564 -
17 M64040016473 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศระบบ CHILLER อาคารศาลาพระเกี้ยว จำนวน ๑ งาน 6 พ.ค. 2564 -
18 M64040013797 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อสิทธิ์บำรุงรักษาซอฟต์แวร์ SAP จำนวน ๑ งาน 5 พ.ค. 2564 -
19 M64040015185 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงสมาชิกการใช้งานแพลตฟอร์ม Kaltura จำนวน ๑ ระบบ 5 พ.ค. 2564 -
20 M64050000469 ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตรวจรับรองมาตรฐานการทำงานของ Container ABSL - ๓ Cages พร้อมระบบ 5 พ.ค. 2564 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330