หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
1 - สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ขายทอดตลาด ประกาศสถาบันภาษา จุฬาลงกณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศขายทอดตลาด 14 พ.ค. 2564 -
2 ประกาศขายทอดตลาดครุภ วิทยาลัยปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ขายทอดตลาด ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ จำนวน 56 รายการ 1 เม.ย. 2564 -
3 - สถาบันวิจัยพลังงาน สอบราคา ขายทอดตลาด ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สถาบันวิจัยพลังงาน จำนวน 110 รายการ 15 มี.ค. 2564 -
4 0000000000000 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ขายทอดตลาด ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน จำนวน 337 รายการ 670 ชิ้น 3 มี.ค. 2564 -
5 ไม่มี โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-market ขายทอดตลาด ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้งานอีกต่อไป 25 รายการ 12 ม.ค. 2564 -
6 - สถาบันวิจัยพลังงาน สอบราคา ขายทอดตลาด ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สถาบันวิจัยพลังงาน จำนวน 111 รายการ 23 พ.ย. 2563 -
7 30/10/2563 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ขายทอดตลาด ประกาศขายทอดตลาดรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน 3 พ.ย. 2563 -
8 ประกาศขายทอดตลาด พัส วิทยาลัยปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ขายทอดตลาด ประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้งานอีกต่อไป จำนวน 71 รายการ 28 ต.ค. 2563 -
9 ไม่มี โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบราคา ขายทอดตลาด ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ (เครื่องพิมพ์ 1 รายการ) 22 ต.ค. 2563 -
10 ประกาศขายทอดตลาด พัส วิทยาลัยปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ขายทอดตลาด ประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้งานอีกต่อไป จำนวน 71 รายการ 9 ต.ค. 2563 -
11 - วิทยาลัยปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขายทอดตลาด ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 626 รายการ 8 มิ.ย. 2563 -
12 - สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขายทอดตลาด ประกาศขอขยายเวลาขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 37 รายการ 12 พ.ค. 2563 -
13 - ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ขายทอดตลาด ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ยี่ห้อ TOYOTA แบบ LH184R-ZRMNS 27 มี.ค. 2563 -
14 - ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ขายทอดตลาด ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ยี่ห้อ TOYOTA แบบ LH184R-ZRMNS 27 มี.ค. 2563 -
15 - สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขายทอดตลาด ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ 20 มี.ค. 2563 -
16 - คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขายทอดตลาด ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 15 ม.ค. 2563 -
17 - ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขายทอดตลาด ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ 11 พ.ย. 2562 -
18 - โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขายทอดตลาด ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพจากสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 11 ก.ย. 2562 -
19 - คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขายทอดตลาด ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 302 รายการ 29 ส.ค. 2562 -
20 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขายทอดตลาด ขายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง ของภาควิชาวิศกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 27 ส.ค. 2562 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330