หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
1 63117340783 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก ประกาศอื่นๆ ประกาศยกเลิกโครงการ รายการ จ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจสภาพอาคาร และศึกษาแนวทางการดำเนินการปรับปรุงและก่อสร้างอาคาร อปร. จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก 3 ธ.ค. 2563 -
2 รด.11/2564 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก ประกาศอื่นๆ ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจสภาพอาคาร และศึกษาแนวทางการดำเนินการปรับปรุงและก่อสร้างอาคาร อปร. จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก 3 ธ.ค. 2563 -
3 คภน.5/2564 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศอื่นๆ ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างทอสอบประสิทธิภาพของ Chula-CoV-19 mRNA/LNP2 vaccine ในการป้องกันการติดเชื้อในหนูดัดแปลงพันธุกรรม จำนวน 1 งาน 11 พ.ย. 2563 -
4 - สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศอื่นๆ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้ง Two way Valve เครื่องส่งลมเย็น AHU อาคารสำนักงาน อาคารจัตุรัสจามจุรี 29 เม.ย. 2563 -
5 - สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศอื่นๆ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การขยายตัวทางความร้อน (Thermal Expansion Analyzer) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 มี.ค. 2563 -
6 - บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศอื่นๆ ประกาศยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 2563 -
7 - สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศอื่นๆ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ Pouch cell battery assembly sealer จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.พ. 2563 -
8 - คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศอื่นๆ ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการเพิ่มพูนความรู้และเสริมประสบการณ์ในต่างประเทศ ณ ประเทศอังกฤษ สำหรับนักเรียนโครงการส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ป.5-ป.6 และนักเรียนระดับชั้น ป.3-ป.6 ที่สนใจ 4 ก.พ. 2563 -
9 - คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศอื่นๆ ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงพื้นที่ใช้สอย ชั้น 1 ชั้น 5 และชั้น 7 10 ม.ค. 2563 -
10 - คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศอื่นๆ ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 เครื่อง 20 ธ.ค. 2562 -
11 - คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศอื่นๆ จ้างเหมาบริการโครงการเปิดประสบการณ์และเสริมทักษะการเรียนรู้ สร้างสรรค์งานนวัตกรรม ระหว่างโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับ Pioneer Academy เมือง Wayne ประเทศสหรัฐอเมริกา 18 ธ.ค. 2562 -
12 - คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศอื่นๆ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันชนิดปรุงสำเร็จ 18 ธ.ค. 2562 -
13 - ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศอื่นๆ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 21 พ.ย. 2562 -
14 0000000000000 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก ประกาศอื่นๆ การให้ใช้สถานที่เพื่อให้บริการเครื่องดื่ม(ซุ้มกาแฟ) 30 พ.ย. 542 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) โทรศัพท์ 0 2218 0045 , 0 2218 0080 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th