หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
1 64047405885 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศอื่นๆ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564) 28 เม.ย. 2564 -
2 64027332693 สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศอื่นๆ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ Electrification Equipment (เครื่องอัดประจุไฟฟ้า) 22 เม.ย. 2564 -
3 64037355604 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศอื่นๆ ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 มี.ค. 2564 -
4 64027042387 สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศอื่นๆ ใบสั่งซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด 12 มี.ค. 2564 -
5 64017546977 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศอื่นๆ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563) 28 ม.ค. 2564 -
6 64017550380 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศอื่นๆ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) 28 ม.ค. 2564 -
7 64017192707 สถาบันวิจัยพลังงาน e-bidding ประกาศอื่นๆ ประกวดราคาซื้อSmart Meter แบบ 3 เฟส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ม.ค. 2564 -
8 ผท.34/2564 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศอื่นๆ ประกาศยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือก รายการ จ้างซ่อมแผ่นกระเบื้องพื้นในห้องอาบน้ำและพื้นที่ทางเดินในห้องน้ำเฉพาะจุดที่ชำรุดชั้น 3-13 หอพักปรีดาลัย จำนวน 1 งาน 8 ธ.ค. 2563 -
9 63117340783 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก ประกาศอื่นๆ ประกาศยกเลิกโครงการ รายการ จ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจสภาพอาคาร และศึกษาแนวทางการดำเนินการปรับปรุงและก่อสร้างอาคาร อปร. จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก 3 ธ.ค. 2563 -
10 รด.11/2564 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก ประกาศอื่นๆ ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจสภาพอาคาร และศึกษาแนวทางการดำเนินการปรับปรุงและก่อสร้างอาคาร อปร. จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก 3 ธ.ค. 2563 -
11 คภน.5/2564 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศอื่นๆ ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างทอสอบประสิทธิภาพของ Chula-CoV-19 mRNA/LNP2 vaccine ในการป้องกันการติดเชื้อในหนูดัดแปลงพันธุกรรม จำนวน 1 งาน 11 พ.ย. 2563 -
12 - สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศอื่นๆ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้ง Two way Valve เครื่องส่งลมเย็น AHU อาคารสำนักงาน อาคารจัตุรัสจามจุรี 29 เม.ย. 2563 -
13 - สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศอื่นๆ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การขยายตัวทางความร้อน (Thermal Expansion Analyzer) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 มี.ค. 2563 -
14 - บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศอื่นๆ ประกาศยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 2563 -
15 - สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศอื่นๆ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ Pouch cell battery assembly sealer จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.พ. 2563 -
16 - คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศอื่นๆ ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการเพิ่มพูนความรู้และเสริมประสบการณ์ในต่างประเทศ ณ ประเทศอังกฤษ สำหรับนักเรียนโครงการส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ป.5-ป.6 และนักเรียนระดับชั้น ป.3-ป.6 ที่สนใจ 4 ก.พ. 2563 -
17 - คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศอื่นๆ ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงพื้นที่ใช้สอย ชั้น 1 ชั้น 5 และชั้น 7 10 ม.ค. 2563 -
18 - คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศอื่นๆ ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 เครื่อง 20 ธ.ค. 2562 -
19 - คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศอื่นๆ จ้างเหมาบริการโครงการเปิดประสบการณ์และเสริมทักษะการเรียนรู้ สร้างสรรค์งานนวัตกรรม ระหว่างโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับ Pioneer Academy เมือง Wayne ประเทศสหรัฐอเมริกา 18 ธ.ค. 2562 -
20 - คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศอื่นๆ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันชนิดปรุงสำเร็จ 18 ธ.ค. 2562 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330