หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
1 63117244858 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างในสารละลาย จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2564 -
2 63117383380 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนสาร จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2564 -
3 63127504476 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ประกาศใบสั่งจ้าง เลขที่ อว64.16/00070 15 ม.ค. 2564 -
4 63117215815 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมเครื่องทดสอบโครงสร้างขนาดจริง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ม.ค. 2564 -
5 63197225240 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าชุดเครื่องกระตุ้นระบบประสาท จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2564 -
6 63127505673 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างพัฒนาระบบ Web Service สำหรับให้บริการยืนยันตัวตน (Authentication) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ม.ค. 2564 -
7 63107313725 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมตู้ไฟฉุกเฉิน ชั้น ๑, ๕, ๖, ๑๑, ๑๔, ๑๖, ๑๘, ๑๙ และ ๒๕ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 2564 -
8 63127434293 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 2564 -
9 63117277100 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อQIAseq FX DNA Library Kit (96) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2564 -
10 63127409272 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างสารพันธุกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2564 -
11 63127443542 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ประกาศใบสั่งซื้อ เลขที่ อว64.16/00003 11 ม.ค. 2564 -
12 63127469306 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมานักจิตวิทยาโครงการพัฒนาบริการเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะนิสิต จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2564 -
13 63127521501 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์กราฟฟิก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2564 -
14 63097746430 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 4230000065 8 ม.ค. 2564 -
15 63107057810 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 4230000062 8 ม.ค. 2564 -
16 63107100588 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 4230000064 8 ม.ค. 2564 -
17 63107141664 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 4230000063 8 ม.ค. 2564 -
18 63127521445 คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างผู้ช่วยหัวหน้าโครงการการพัฒนาระบบบริการการปรึกษาด้านสุขภาพจิตออนไลน์และเครือข่ายส่งต่อบริการสุขภาพจิต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 2564 -
19 63127524674 คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างนักวิชาการและผู้ประสานงานโครงการการพัฒนาระบบบริการปรึกษาด้านสุขภาพจิตออนไลน์และเครือข่ายส่งต่อบริการสุขภาพจิต จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 2564 -
20 63107270616 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ใบสั่งซื้อ เลขที่ อว64.16/05704 7 ม.ค. 2564 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) โทรศัพท์ 0 2218 0045 , 0 2218 0080 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th