หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
1 64037306015 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ประกาศใบสั่งซื้อ อว64.16/01780 14 พ.ค. 2564 -
2 ร.219/2564 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 2564 -
3 ร.220/2564 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเก้าอี้พร้อมที่พักแขน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 2564 -
4 ร.221/2564 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อตู้เก็บเอกสารสองบานเลื่อน จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 2564 -
5 ร.222/2564 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อชั้นวางของสแตนเลส 4 ชั้น จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 2564 -
6 ร.223/2564 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 10.6 คิว จำนวน 4 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 2564 -
7 ร.224/2564 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อรถเข็นวางของสแตนเลส 3 ชั้น จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 2564 -
8 ร.225/2564 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อโต๊ะวางเครื่องมือแพทย์แบบโค้ง 2 ชั้น จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 2564 -
9 อว64.16/01777 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ประกาศใบสั่งซื้อ อว64.16/01777 14 พ.ค. 2564 -
10 64047201587 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ประกาศใบสั่งซื้อ อว64.16/01781 13 พ.ค. 2564 -
11 64017231149 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมการเรียนการสอนทางไกล จำนวน ๔๕,๐๐๐ License ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 พ.ค. 2564 -
12 64037158226 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ประกาศใบสั่งซื้อ เลขที่ อว64.16/01779 11 พ.ค. 2564 -
13 64037546401 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ประกาศใบสั่งซื้อ เลขที่ อว64.16/01684 11 พ.ค. 2564 -
14 64047088038 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อสารเคมีและเคมีภัณฑ์ในการผลิตเจลล้างมือเพื่อสุขอนามัย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 2564 -
15 64047098020 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ประกาศใบสั่งซื้อ เลขที่ อว64.16/01703 11 พ.ค. 2564 -
16 64047130610 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงสำนักงานชั้น ๓ อาคารจามจุรี ๕ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 2564 -
17 64047218776 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างต่อเติมหลังคาด้านหน้าและติดตั้งราวกันตกภายนอกอาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 2564 -
18 64047234903 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างผลิตวีดิทัศน์เชิดชูเกียรติศิลปิน รองศาสตราจารย์สัญญา วงศ์อร่าม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 2564 -
19 64037480348 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงกั้นรั้วบริเวณอาคารสนามกีฬาในร่ม ๓ และอาคารสมบัติคุรุภัณฑ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ค. 2564 -
20 64037183090 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อชุดวิชั่นศึกษาแมชชีน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พ.ค. 2564 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330