หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
1 64047273652 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องถ่ายภาพจากเจล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2564 -
2 64047029569 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างผู้สอบบัญชีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พ.ค. 2564 -
3 64047208061 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ระบบ 14 พ.ค. 2564 -
4 64047273652 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องถ่ายภาพจากเจล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 2564 -
5 64047435727 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 1. โน้ตบุ๊ค จำนวน 20 เครื่อง 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 เครื่อง 3. เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พ.ค. 2564 -
6 64057177881 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก ประกาศราคากลาง จ้างทำโครงการศึกษา จัดทำระบบฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บเชิงอนุรักษ์และระบบงานเจ้าหน้าที่สำหรับระบบงานจดหมายเหตุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ระยะที่ ๑) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก 14 พ.ค. 2564 -
7 64057192530 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการออกแบบระบบเรียนรู้สื่อการสอน HSC MOOC พร้อมโมดูลเชื่อมต่อกับระบบตรวจติดตามออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 2564 -
8 64057194874 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อโพรบวัดแรงดัน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 2564 -
9 64057197982 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระยะเวลา ๖ เดือน จำนวน ๒๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 2564 -
10 64047257996 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อถังดับเพลิง อาคารจัตุรัสจามจุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พ.ค. 2564 -
11 64057062145 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างบริการดูแลตรวจสอบบำรุงรักษาระบบ Zimbra Mail Server ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 2564 -
12 64057130845 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงสมาชิกการใช้งานแพลตฟอร์ม Kaltura จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 2564 -
13 64057159186 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูงพร้อมติดตั้ง โดยวิธีคัดเลือก 13 พ.ค. 2564 -
14 64057159462 ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 2564 -
15 64057174097 คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างแก้ไขเส้นจราจรและทาสีช่องจอดรถยนต์ หน้าอาคารไชยยศสมบัติ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 2564 -
16 64037181494 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ขึ้นรูป 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พ.ค. 2564 -
17 64047053433 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อGas chromatograph with flame ionization จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พ.ค. 2564 -
18 64047129433 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติพร้อมระบบวิเคราะห์ผล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พ.ค. 2564 -
19 64047148734 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกและเก็บเซลล์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พ.ค. 2564 -
20 64047151023 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก ประกาศราคากลาง เช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน (รถยนต์ประจำตำแหน่ง) จำนวน ๗ คัน โดยวิธีคัดเลือก 12 พ.ค. 2564 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330