หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
1 63127415333 ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องวิเคราะห์โครงสร้างสารด้วยการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2564 -
2 64017015775 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้ง Two Way Valve (PICV) เครื่องส่งลมเย็น AHU-FCU ส่วนอาคารสำนักงาน อาคารจัตุรัสจามจุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ม.ค. 2564 -
3 64017023548 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำส่วนกลาง ชั้น ๓๒,๓๓,๓๕,๓๘ อาคารสำนักงาน อาคารจัตุรัสจามจุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ม.ค. 2564 -
4 64017070670 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 20 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2564 -
5 64017118778 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างจัดทำระบบรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2564 -
6 64017191958 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกและโรยลูกแก้วสะท้อนแสง บริเวณ ซ.จุฬาฯ๑๐ และซ.จุฬาฯ๑๒ (บางส่วน) ส่วนบริหารกิจการเขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2564 -
7 64017222534 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างย้ายระบบกล้องวงจรปิดและระบบอ่านบัตรเพื่อเปิดไม้กั้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2564 -
8 64017230866 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาระบบปฏิบัติงานด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2564 -
9 63127460730 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 55 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ม.ค. 2564 -
10 63127491090 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างแก้ไขซ่อมห้องพักอาศัยเลขที่ 2306 อาคารจัตุรัสจามจุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2564 -
11 64017195612 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก ประกาศราคากลาง จ้างการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-CAS) จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 14 ม.ค. 2564 -
12 64017216514 ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2564 -
13 64017223265 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องสแกนใบหน้าและตรวจวัดอุณหภูมิ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2564 -
14 64017237016 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องทดสอบการแตกตัวของเม็ดยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2564 -
15 63127438730 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดการทดลองศึกษากระบวนการปรับอากาศ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ม.ค. 2564 -
16 63127544751 คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างจัดทำฉากกั้นอะคริลิกใสประกอบสำเร็จพร้อมขาตั้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ม.ค. 2564 -
17 64017021068 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดการทดลองระบบการวัดรังสีแบบรังสีภูมิหลังต่ำ ประเภทระบบการวัดโดยสารเรืองแสงชนิดของเหลว จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ม.ค. 2564 -
18 64017169340 สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดกรองและทำความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ม.ค. 2564 -
19 64017202370 คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก ประกาศราคากลาง ซื้อชุดหุ่นจำลองผู้ใหญ่เพศหญิงสำหรับฝึกช่วยชีวิตขั้นสูง พร้อมจอภาพเสมือนจริงแสดงสัญญาณชีพ และระบบกล้องบันทึกสถานการณ์สี่ทิศทาง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 13 ม.ค. 2564 -
20 64017216323 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้ออุปกรณ์ฝึกการเขียนโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ม.ค. 2564 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) โทรศัพท์ 0 2218 0045 , 0 2218 0080 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th