หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
1 63117057112 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบหาค่าแรงบิดแบบเฉือนหรือการเปลี่ยนรูปเชิงมุม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ม.ค. 2564 -
2 64017015775 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้ง Two Way Valve (PICV) เครื่องส่งลมเย็น AHU-FCU ส่วนอาคารสำนักงาน อาคารจัตุรัสจามจุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ม.ค. 2564 -
3 64017023548 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำส่วนกลาง ชั้น ๓๒,๓๓,๓๕,๓๘ อาคารสำนักงาน อาคารจัตุรัสจามจุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ม.ค. 2564 -
4 64017272578 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อตู้ดูดควันพร้อมระบบกำจัดไอสารเคมีด้วยน้ำ จำนวน 2 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ม.ค. 2564 -
5 64017272845 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน เครื่องจักรกลแบบเซอร์โวพร้อมชุดควบคุมสำหรับเครื่องจักรกลขนาด 1.5 กิโลวัตต์ จำนวน 2 ชุด 15 ม.ค. 2564 -
6 63127460730 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 55 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ม.ค. 2564 -
7 63127438730 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อชุดการทดลองศึกษากระบวนการปรับอากาศ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ม.ค. 2564 -
8 64017021068 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อชุดการทดลองระบบการวัดรังสีแบบรังสีภูมิหลังต่ำ ประเภทระบบการวัดโดยสารเรืองแสงชนิดของเหลว จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ม.ค. 2564 -
9 64017169340 สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อชุดกรองและทำความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ม.ค. 2564 -
10 64017028974 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกอัตโนมัติแบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ม.ค. 2564 -
11 64017029115 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ม.ค. 2564 -
12 64017130694 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบและฐานข้อมูล Oracle ERP ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ม.ค. 2564 -
13 63127396658 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ม.ค. 2564 -
14 63127396658 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ม.ค. 2564 -
15 63127430637 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิชนิดตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ม.ค. 2564 -
16 63127063983 วิทยาลัยปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กทรูเดอร์ขนาดย่อม แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ม.ค. 2564 -
17 63117213278 วิทยาลัยสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นชนิดอ่านค่าได้ทันที พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ม.ค. 2564 -
18 63127361991 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเตียงปรับระดับได้ด้วยไฟฟ้าแบบ ๓ ตอน จำนวน ๒ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ธ.ค. 2563 -
19 63127028224 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาสถานี RMU และหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ธ.ค. 2563 -
20 63127121915 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อชุดกล้องจุลทรรศน์ 2 ตา พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ธ.ค. 2563 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) โทรศัพท์ 0 2218 0045 , 0 2218 0080 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th