หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
1 64047029569 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างผู้สอบบัญชีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พ.ค. 2564 -
2 64047208061 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ระบบ 14 พ.ค. 2564 -
3 64047435727 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 1. โน้ตบุ๊ค จำนวน 20 เครื่อง 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 เครื่อง 3. เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พ.ค. 2564 -
4 64047257996 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อถังดับเพลิง อาคารจัตุรัสจามจุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พ.ค. 2564 -
5 64037181494 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ขึ้นรูป 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พ.ค. 2564 -
6 64047053433 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อGas chromatograph with flame ionization จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พ.ค. 2564 -
7 64047129433 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติพร้อมระบบวิเคราะห์ผล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พ.ค. 2564 -
8 64047148734 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกและเก็บเซลล์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พ.ค. 2564 -
9 64037078455 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องธุรการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้น 2 อาคารบุญรอดฯ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 พ.ค. 2564 -
10 64037443132 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ซื้อเครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัลสี 1 เครื่อง 3 พ.ค. 2564 -
11 64037443132 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิทัลสี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 พ.ค. 2564 -
12 64037424795 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสายเมนและตู้สาขาโทรศัพท์ในมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เม.ย. 2564 -
13 64047040103 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อระบบวิเคราะห์ผลชุดคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง (HPC) พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เม.ย. 2564 -
14 64047292801 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เม.ย. 2564 -
15 64047292801 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกาศคณะนิเทศศาสตร์ฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เม.ย. 2564 -
16 64047292816 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ลูกข่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เม.ย. 2564 -
17 64047292816 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกาศคณะนิเทศศาสตร์ฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ลูกข่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เม.ย. 2564 -
18 64047338165 ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เม.ย. 2564 -
19 64047350722 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์เซลล์ตามเวลาจริง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เม.ย. 2564 -
20 64047359949 ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบคลื่นผสม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เม.ย. 2564 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330