หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
1 63117223437 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ม.ค. 2564 -
2 63117282589 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ม.ค. 2564 -
3 63127267404 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อชุดไมโครโพรบสเตชัน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ม.ค. 2564 -
4 64017279380 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2564 -
5 64017280753 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2564 -
6 64200045 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจัดเก็บขยะในอาคารว่างพร้อมขนทิ้ง อาคารเลขที่965,967,969 ล็อก 2 หมอน 48 15 ม.ค. 2564 -
7 63127466918 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่ระบบลิฟต์หมายเลข ๑, ๒, และหมายเลข ๓ อาคารหอพักปรีดาลัย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2564 -
8 63127479056 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อฐานข้อมูลวารสารและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2564 -
9 64017081448 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมพื้นกระเบื้องยาง ห้องเรียน 201 ชั้น 2 อาคาร 60 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2564 -
10 64017081944 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมหลังคาหน้าอาคารเวชระเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2564 -
11 64017082503 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมลิฟต์ อาคาร 60 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2564 -
12 64017198568 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำฟันปลอม จำนวน 22 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2564 -
13 64017199068 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำฟันปลอม จำนวน 35 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2564 -
14 64017199949 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำฟันปลอม จำนวน 46 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2564 -
15 64017216514 ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2564 -
16 64017223265 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องสแกนใบหน้าและตรวจวัดอุณหภูมิ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2564 -
17 64017236683 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานรากเทียม จำนวน 43 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2564 -
18 64017238451 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานรากเทียม จำนวน 48 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2564 -
19 64200058 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนธันวาคม 2563 ส่วนบริหารกิจการอาคารพิเศษ 14 ม.ค. 2564 -
20 อว 64.13/ร.103/2564 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องสแกนนิ้วมือ จำนวน 1 เครื่อง 14 ม.ค. 2564 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) โทรศัพท์ 0 2218 0045 , 0 2218 0080 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th