หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
1 อว64.2.7/0033 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษา Q-Doc 1 ธ.ค. 2564 -
2 64027334297 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างดูแลซอฟท์แวร์ Mathematica สำหรับระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 2564 -
3 64037415832 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่อง Surface Plasmon Resonance instrument (SPR) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 2564 -
4 64037429561 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อ1.เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด 25000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง 2.เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด 37000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 2564 -
5 64037484424 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อFourier Transform Optical Spectrum Analyzer จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พ.ค. 2564 -
6 64037604318 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในมหาวิทยาลัยด้านจุฬาฯ ซอย ๔๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก 14 พ.ค. 2564 -
7 64047151023 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน (รถยนต์ประจำตำแหน่ง) จำนวน ๗ คัน โดยวิธีคัดเลือก 14 พ.ค. 2564 -
8 64047157058 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างงานบริการรักษาความสะอาด อาคารสยามสเคป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พ.ค. 2564 -
9 64057043476 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการจัดทำวิดีโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 2564 -
10 64057067459 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการจัดทำคลิปวิดีโอ พร้อมเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 2564 -
11 64057083936 สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างควบคุมงานจัดจ้างควบคุมงานโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ สถาบันภาษา ระยะที่2 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้น ๑ โดยวิธีคัดเลือก โดยวิธีคัดเลือก 14 พ.ค. 2564 -
12 64057085267 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 2564 -
13 64057197982 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระยะเวลา ๖ เดือน จำนวน ๒๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 2564 -
14 63127280974 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อGlove Disposable ถุงมือสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว (แบบไม่มีแป้ง) จำนวน ๒๐,๐๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พ.ค. 2564 -
15 64027391086 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พ.ค. 2564 -
16 64037269133 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณภาพ ขนาดและปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พ.ค. 2564 -
17 64047106359 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อชนิดไร้สายแบบ ๑๖ ช่องสัญญาณ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พ.ค. 2564 -
18 64057038082 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบำรุงรักษาและดูแลอุปกรณ์ชุดไฟแสงสว่างเพื่อการแสดงของศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล (FAAMAI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 2564 -
19 64057053495 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเก้าอี้ จำนวน 100 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 2564 -
20 64057076089 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 2564 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330