หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
1 64027355053 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน เครื่องส่งสัญญาณความถี่ จำนวน 8 เครื่อง 16 เม.ย. 2564 -
2 64037369604 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ลูกข่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 เม.ย. 2564 -
3 64037369604 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ลูกข่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 เม.ย. 2564 -
4 64037369966 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 เม.ย. 2564 -
5 64037369966 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 เม.ย. 2564 -
6 64037421711 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อชนิดไร้สายแบบ ๑๖ ช่องสัญญาณ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 เม.ย. 2564 -
7 64037355604 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 มี.ค. 2564 -
8 64027124127 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในมหาวิทยาลัยด้านจุฬาฯ ซอย ๔๒ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มี.ค. 2564 -
9 64017079682 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อชนิดไร้สายแบบ ๑๖ ช่องสัญญาณ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มี.ค. 2564 -
10 64037082304 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกาศคณะนิเทศศาสตร์ฯ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ลูกข่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มี.ค. 2564 -
11 64037082304 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ลูกข่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มี.ค. 2564 -
12 64037082734 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกาศคณะนิเทศศาสตร์ฯ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มี.ค. 2564 -
13 64037082734 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มี.ค. 2564 -
14 63127361991 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเตียงปรับระดับได้ด้วยไฟฟ้าแบบ ๓ ตอน จำนวน ๒ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มี.ค. 2564 -
15 64017041215 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สาธิตการเลี้ยงสุกรแบบผสมผสาน (ส่วนขยาย) ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มี.ค. 2564 -
16 63127404592 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเพิ่มศักยภาพการจัดประชุมออนไลน์ Conference Live Streaming ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 มี.ค. 2564 -
17 64017577437 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ยกเลิกประกาศเชิญชวน จ้างที่ปรึกษาผู้ทดสอบและปรับแต่งระบบ (Commissioning Authority) โครงการพัฒนาพื้นที่หมอน 33 เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 5 มี.ค. 2564 -
18 M64010024799 สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ X-ray fluorescence (XRF) จำนวน 1 เครื่อง 5 มี.ค. 2564 -
19 64027410326 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ลูกข่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มี.ค. 2564 -
20 64027410830 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มี.ค. 2564 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330