หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
1 63117223012 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิต่ำ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ม.ค. 2564 -
2 63127138750 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อตู้ดูดควันพร้อมระบบกำจัดไอสารเคมีด้วยน้ำ จำนวน 2 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ม.ค. 2564 -
3 63107229695 สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อชุดกรองและทำความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ม.ค. 2564 -
4 63117394609 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบและฐานข้อมูล Oracle ERP ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ม.ค. 2564 -
5 63117304640 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน บริหารจัดการงาน FAAMAI Festival 2021 28 ธ.ค. 2563 -
6 63107300609 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิชนิดตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ธ.ค. 2563 -
7 63117098424 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อชุดการทดลองระบบการวัดรังสีแบบรังสีภูมิหลังต่ำ ประเภทระบบการวัดโดยสารเรืองแสงชนิดของเหลว จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ธ.ค. 2563 -
8 63117111448 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อชุดการทดลองศึกษากระบวนการปรับอากาศ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ธ.ค. 2563 -
9 63117212789 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อตู้ดูดควันพร้อมระบบกำจัดไอสารเคมีด้วยน้ำ จำนวน 2 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ย. 2563 -
10 63097697880 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างจ้างบริการรถตู้ สำหรับตรวจชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุ พร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมค่าน้ำมันและค่าทางด่วน) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ย. 2563 -
11 63097680172 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างจ้างพนักงานปฏิบัติงานในหน่วยเวชภัณฑ์กลาง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ต.ค. 2563 -
12 63087459519 สำนักงานการทะเบียนและประมวลผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบงานทะเบียนนิสิต ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ต.ค. 2563 -
13 63087424364 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้า จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ก.ย. 2563 -
14 63097145265 ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (อาหารสดลิง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ก.ย. 2563 -
15 63097047167 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างจ้างบริการบริหารอาคารบรมนาถศรีนครินทร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ก.ย. 2563 -
16 63087401483 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาด ประจำปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ อาคารจัตุรัสจามจุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.ย. 2563 -
17 63097016436 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างจ้างทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.ย. 2563 -
18 63087089976 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างบริการรถตู้ สำหรับตรวจชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุ พร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมค่าน้ำมันและค่าทางด่วน) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ก.ย. 2563 -
19 63087321747 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างกำจัดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อราและจุลชีพ บริเวณอาคารอปร และอาคารแพทยพัฒน์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ก.ย. 2563 -
20 63087618624 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อชุด PPE จำนวน ๕,๐๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ก.ย. 2563 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) โทรศัพท์ 0 2218 0045 , 0 2218 0080 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th