หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
1 64037419091 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างตรวจสอบงบการเงินของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีคัดเลือก 7 พ.ค. 2564 -
2 64057021064 ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2564 -
3 อว 64.13/ร.127/2564 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น ขนาด 150 kg จำนวน 1 เครื่อง 26 เม.ย. 2564 -
4 64037590229 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเตรียมถุงดินสำหรับเพาะเมล็ดพันธุ์ตระกูลไม้วงศ์ไม้ยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 2564 -
5 64047112698 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างสแกนวิทยานิพนธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เม.ย. 2564 -
6 64027113950 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างพัฒนาระบบปฏิบัติงานด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เม.ย. 2564 -
7 64047014670 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซอฟต์แวร์ Professor Portfolio Phase I จำนวน 1 โปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เม.ย. 2564 -
8 64037530073 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด ชนิด ๒๖๐ แกรม ขนาด ๒๕ x ๓๖ นิ้ว โดยวิธีคัดเลือก 5 เม.ย. 2564 -
9 64037308646 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2564 -
10 64037439497 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาติดตั้งและเดินระบบไฟฟ้าเพิ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2564 -
11 64037087450 คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวารสารต่างประเทศในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2564 -
12 64037149991 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 2564 -
13 64037151218 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างออกแบบงานวิศวกรรมงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 2564 -
14 64037155285 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างออกแบบงานวิศวกรรมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 2564 -
15 64037276223 คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูล Unlimited Catalog Access Agreement จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 2564 -
16 63107339396 คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างผู้จัดการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑฺิต สาขาวิชาสถิติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 2564 -
17 63107339396 คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างผู้จัดการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑฺิต สาขาวิชาสถิติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 2564 -
18 64037335527 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างงานวิจัยโครงการการแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากก๊าซธรรมชาติโดยใช้เทคโนโลยีเลือกผ่าน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มี.ค. 2564 -
19 64037154882 คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบ 2564-A3 จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มี.ค. 2564 -
20 63057394041 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า สนามเทพหัสดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ก.พ. 2564 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330