หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
1 64017216514 ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๕ รายการ 14 ม.ค. 2564 -
2 63117354550 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อDent adhesive singie bond จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 2564 -
3 63097030506 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาหุ่นปฏิบัติเสมือนจริง 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 2563 -
4 63117304640 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก บริหารจัดการงาน FAAMAI Festival 2021 28 ธ.ค. 2563 -
5 63117177766 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธ.ค. 2563 -
6 63127246742 ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​ เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการโครงการกิจกรรม เขียน (โปรแกรม) ครั้งเดียวใช้ได้ทุกแพลตฟอร์มด้วย Ionic React จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธ.ค. 2563 -
7 63117391152 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อSERGICEL จำนวน 360 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 2563 -
8 63127344231 ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๓๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 2563 -
9 63097253764 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาชุดปฏิบัติการซิมมูเลชั่น แบบ 3 มิติ 12 ชุด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธ.ค. 2563 -
10 63037502282 คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาทาสีภายนอก อาคารไชยยศสมบัติ 1 และทาสีภายนอก อาคารไชยยศสมบัติ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ธ.ค. 2563 -
11 63127250695 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจัดสถานที่และอุปกรณ์จัดประชุม-ลิโด้ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธ.ค. 2563 -
12 63127230949 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมห้อง Radio 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธ.ค. 2563 -
13 63127038807 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อม Load cell model LC-500TE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 2563 -
14 63127201980 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาปรับปรุงท่อระบายน้ำฝน และท่อดับเพลิง อาคารศศปาฐศาลา 1 ชั้น 1 และชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 2563 -
15 63127086866 คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการโครงการสัมมนาคณาจารย์ และบุคลากร คณะจิตวิทยา ศึกษาวัฒนธรรม ณ จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธ.ค. 2563 -
16 63107290022 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัย ปั้นดาว เรื่อง ชีวภัณฑ์กำจัดขยะพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 2563 -
17 63117071949 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแผ่นกระเบื้องพื้นในห้องอาบน้ำและพื้นทางเดินในห้องน้ำเฉพาะจุดที่ชำรุดชั้น 3 - 13 หอพักปรีดาลัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 2563 -
18 63117372926 คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ควบคุมงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงพื้นถนน รางระบายน้ำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 27 พ.ย. 2563 -
19 63117406724 คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมสำเร็จรูป Deep Freeze Enterprise จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 2563 -
20 63117102314 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อบริการ LINE OFFICIAL ACCOUNT จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ย. 2563 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) โทรศัพท์ 0 2218 0045 , 0 2218 0080 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th