หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
1 63107382604 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พ.ย. 2563 -
2 63087558201 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างจ้างบริการดูแลรักษายูนิตทำฟัน 227 ตัว จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ก.ย. 2563 -
3 63027077764 คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างจัดจ้างเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Azure จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ก.พ. 2563 -
4 62097206297 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 35 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.ย. 2562 -
5 62047381448 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารจามจุรี ๖ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พ.ค. 2562 -
6 61057269702 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาและทาสีภายนอกอาคารไชยยศสมบัติ 2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มิ.ย. 2561 -
7 61017289108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างจ้างตัดเย็บเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ม.ค. 2561 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) โทรศัพท์ 0 2218 0045 , 0 2218 0080 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th